پاسخ عمومی PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Wednesday, 19 December 2012 08:37
قابل توجه بینندگان محترم سایت: اکثر سوالات شما بینندگان محترم سایت مربوط به ادارات سطح بخش و یا شهرستان میباشد که بخشداری عین پیام شما را به اداره مربوطه جهت پاسخ ارسال میکند به همین دلیل متأسفانه بعضی ادارات یا دیر جواب می دهند و یا جواب نمی دهند لذا علت عدم پاسخ بعضی از سوالات شما این می باشد.