بخشداری نشتا PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Monday, 21 June 2010 06:46

قانون‌ تعاريف‌ و ضوابط‌ تقسيمات‌ كشوري‌

مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ - 15/4/1362

ماده‌ 6:

بخش‌، واحدي‌ است‌ از تقسيمات‌ كشوري‌ كه‌ داراي‌ محدوده‌جغرافيايي‌ معين‌ بوده‌ و از به‌ هم‌ پيوستن‌ چند دهستان‌ همجوار مشتمل‌ برچندين‌ مزرعه‌، مكان‌، روستا و احياناً شهر كه‌ در آن‌ عوامل‌ طبيعي‌ و اوضاع‌اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌ و سياسي‌ واحد همگني‌ را به‌ وجود مي‌آورد به‌نحوي‌ كه‌ با در نظر گرفتن‌ تناسب‌، وسعت‌، جمعيت‌، ارتباطات‌ و دسترسي‌ وساير موقعيتها، نيل‌ به‌ اهداف‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ دولت‌ در جهت‌ احياي‌امكانات‌ طبيعي‌ و استعدادهاي‌ اجتماعي‌ و توسعه‌ امور رفاهي‌ و اقتصادي‌ آن‌تسهيل‌ گردد.

تبصره‌ 1- حداقل‌ جمعيت‌ محدوده‌ هر بخش‌ بدون‌ احتساب‌ نقاط‌جمعيت‌ شهري‌ با در نظر گرفتن‌ وضع‌ پراكندگي‌ و اقليمي‌ كشور به‌ دو درجه‌تراكمي‌ به‌ شرح‌ زير تقسيم‌ شده‌ است‌:

الف‌) مناطق‌ با تراكم‌ زياد سي‌ هزار نفر.

ب‌) مناطق‌ با تراكم‌ متوسط‌ 20 هزار نفر.

تبصره‌ 2- در نقاط‌ كم‌ تراكم‌، دورافتاده‌، مرزي‌، جزايري‌، جنگلي‌ وكويري‌ با توجه‌ به‌ كليه‌ شرايط‌ اقليمي‌، سياسي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ تاحداقل‌ دوازده‌ هزار نفر جمعيت‌ با تصويب‌ هيات‌ وزرا و در موارد استثنايي‌ باتصويب‌ مجلس‌، جمعيت‌ بخش‌ مي‌تواند كمتر از ميزان‌ تعيين‌ شده‌ درتبصره‌ 1 باشد.

تبصره‌ 3- مركز بخش‌، روستا يا شهري‌، از همان‌ بخش‌ است‌ كه‌مناسبترين‌ كانون‌ طبيعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌ و سياسي‌ آن‌ محدوده‌شناخته‌ مي‌شود.

ماده‌ 13:

هر گونه‌ انتزاع‌، الحاق، تبديل‌، ايجاد، ادغام‌ و نيز تعيين‌ وتغيير مركزيت‌ و تغيير نام‌ و نامگذاري‌ واحدهاي‌ تقسيمات‌ كشوري‌، به‌ جزاستان‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ كشور و تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد بود.

- تاسیس بخش نِشتا:

تاسیس بخش مستقل در منطقه ی «نِشتا» یکی از آرزوهای قدیمی مردم منطقه بود. که این امر مورد توجه مسؤولان شهرستان و استان قرار گرفت و به دنبال پی گیری نمایندگان مردم در مجلس ، استانداری مازندران، فرمانداری تنکابن  و مسؤولان منطقه ای بویژه شورای اسلامی شهر نشتارود و آقای علیخانی از کارکنان وزارت کشور و بعنوان بومی و مردم منطقه در دستور کار دولت قرار گرفت و سرانجام در جلسه ی مورخ 27/11/81 هیأت محترم وزیران، «بخش نِشتا» با یک شهرنِشتارود و دو دهستان تمشکل و کُترا  و 41 روستای مصوب  درغرب استان مازندران- شهرستان تنکابن مورد تصویب قرارگرفته و طی نامه شماره 56761/ت27854 مورخ 6/12/81 به وزارت کشور ابلاغ و در تاریخ 8/8/82 بخشداری نشتا رسماً آغاز به کار کرد.

- اهداف و برنامه های پیش روی  بخشداری:

اهداف بخشداری ایجاد هماهنگی درون بخشی و فرا بخشی و شناسایی مشکلات عمومی مردم و انتقال آن به مقامات مسؤول و ایجاد بستر مناسب برای انجام کارهای فرهنگی و ورزشی وجذب سرمایه گذار ،اجرای سیاستهای دولت در منطقه ،پیگیری برای ایجاد امنیت و کنترل مسائل امنیتی و سیاسی،مسئولیت برگزاری انتخابات (خبرگان رهبری،ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی روستا،بخش و شهر) پیگیری مسائل سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و ورزشی بعنوان نماینده عالی دولت در منطقه و سایر امور اجرایی دولت و مقامات مافوق عند اللزوم.

 

مهم ترین وظایف ،مأموریتها واهداف بخشداریها:


امور سیاسی ، انتظامی و امنیتی:

-   تشکیل جلسه از سوی بخشداربا احزاب ،گروهها ، وتشکلهای سیاسی .

-     سخنرانی بخشدار در مجامع عمومی بخش با هدف تبیین سیاستهای دولت ( در مجامع صنفی ، دانشجویی و دانش آموزی  و...).

-   مصاحبه بخشدار با مطبوعات محلی با هدف تبیین سیاستهای دولت .

-   ارائه تحلیلهای لازم در خصوص مسائل سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی واقتصادی بخش .

-   تهیه وپیشنهاد طرحها وبرنامه های مقابله با مسائل وبحرانهای سیاسی و اجتماعی بخش .

-   ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت سازمانهای مردم نهاد در حل مسائل سیاسی.

-   ایجاد تعامل با قشر کارگران و کشاورزان وشناسائی مشکلات ، دیدار با نمایندگان آنان و جمع آوری آمار واحدهای تولیدی وصنفی در دوره های زمانی معین.

-   شناسائی قومیتها واقلیتهای مذهبی وبررسی مشکلات وعملکردشان در سطح بخش.

-   شناسائی اوضاع اجتماعی وسیاسی وریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی در بخش .

-  جمع آوری اخبار و شایعات منطقه از طریق مراجع انتظامی ونظامی و... واتخاذ تدابیر لازم وصدور دستورات مقتضی جهت حفظ آرامش و امنیت وانعکاس موارد مهم به مراجع ذیربط ومافوق.

-   ایجاد ارتباط مناسب با مردم و ایجاد انگیزه جهت حضور درصحنه های سیاسی واجتماعی .

-   شرکت در جلسات شورای تأمین شهرستان وارائه پیشنهادهای لازم.

-    تشکیل جلسات شورای اداری و کمیسیون امنیت بطور مستمر و سایر جلسات بنا بر اقتضادر بخش.

-    بررسی میزان وقوع جرایم امنیتی واجتماعی در بخش وتلاش برای مهار آن .

-   تهیه گزارش شش ماهه از بزهکاری اجتماعی ، منکرات ، مواد مخدر و توزیع آن ، اختلافات قومی وقبیله ای و... به صورت مقایسه با مدت مشابه وارسال به فرمانداری.

-   تهیه وبررسی پیشنهادهای ارائه شده از سوی نیروهای انتظامی،نظامی ، شوراهای اسلامی بخش ، شهر ،روستا و دهیاران  در خصوص مسائل امنیتی و تدوین  طرحهای برگزیده وارائه به فرمانداری.

امور نظارت وبازرسی:

-  نظارت در امر بهداشت عمومی وجلوگیری از شیوع بیماریها با تشریک مساعی  مسئولین ذیربط.

-  نظارت در حفظ ابنیه وآثار ملی وباستانی وتشریک مساعی با مسئولان امر.

-  نظارت در امر کشاورزی ،دامداری و مایحتاج عمومی باجلب مشارکت بخش خصوصی.

- نظارت در ساخت راهها به ویژه راههای فرعی و ایجاد پارکها ، ورزشگاهها و نظایر آن از طریق تشویق مردم به خودیاری.

-  بررسی ونظارت بر تأسیسات وخدمات عمومی در شهرهای بخش از قبیل کشتارگاه ، آتش نشانی ، گورستان ، فضای سبز ، پارکها و...

-  نظارت بر امور شوراهای روستایی وصدور دستورهای مقتضی به دهیاران.

-  نظارت بر امور شهرداریهای حوزه بخش طبق قانون شهرداری.

-  نظارت بر امور گردشگری وتوریسم و جلب گردشگران .

-  مراقبت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.

-  نظارت بر امور مربوط به راهنمایی ورانندگی وترافیک.

-  نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی وبررسی کیفیت وکمیت کار آنها.

-  ایجاد هماهنگی بین ادارات وسازمانهای تابعه.

-  نظارت برمسائل رفاهی کارکنان دولت در سطح بخش از قبیل ایجاد باشگاهها ونظایر آن.

-   نظارت بر عملکرد مراکز فرهنگی و هنری بخش وارسال گزارش فعالیت این مراکز به فرمانداری هرشش ماه یکبار.

-  نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به تردد ،اقامت ،تابعیت ،استملاک وسایر امور مربوط به اتباع  ونمایندگی های خارجی ،پناهندگان ،مهاجرین وآوارگان.

-  نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبیعی ومحیط زیست وامکانات بالقوه بخش.

-  نظارت بر عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات وکمک های بلاعوض .

-  نظارت بر پروژه های عمرانی حوادث و خشکسالی وگزارش وضعیت آنها به فرمانداری.

-  سرکشی مرتب به کلیه روستاهای واقع در حوزه بخش واطلاع از نیازمندیهای ساکنین روستاها و کوشش در تأمین خواسته های آنان.

-  بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش وارسال گزارش ماهانه به فرمانداری .

-  بازدید از مناطق خسارت دیده وارسال گزارش میزان خسارات وارده به فرمانداری.

-  نظارت بر عملکرد نانواییها وتعزیرات آرد ونان در بخش.

امور اقتصادی و زیر بنایی:

-  پیگیری اعطای وامهای خود اشتغالی ونحوه همکاری بانکها.

-  تهیه گزارش تحلیلی شش ماهه از نرخ بیکاری واشتغال وانعکاس به فرمانداری.

-  پیگیری جذب تسهیلات تکلیفی واعتبارات اشتغالزایی.

-   ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی.

-   پیگیری وحمایت از صنایع دستی جهت رونق اشتغال در روستاها.

- تهیه وتدوین وضعیت اشتغال وبیکاری در بخش بر اساس آخرین اطلاعات موجود وداشتن تصویری روشن از وضعیت اشتغال وبیکاری در سطح بخش.

-     تشخیص نیازمندیهای عمرانی بخش در چارچوب مسئولیت های وزارت کشور وتعیین اولویتها به منظور فراهم نمودن زمینه  اجرای آن.

-  بررسی ، مطالعه و همکاری در خصوص طرههای هادی وجامع در بخش.

-  هماهنگی وهمکاری لازم در خصوص امور شهرداری ودهیاری ونظارت بر کار آنان.

- گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات عمرانی حوزه بخش وبررسی علل تأخیر در اجرای پروژه ها به فرمانداری وسازمانهای ذیربط.

-  پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح بخش .

- پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرحهای عمرانی ،فرهنگی واقتصادی بخش.

-   تشویق مردم برای مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی ،فرهنگی واجتماعی در سطح بخش.

-   شناسایی معادن وارسال گزارش در خصوص نحوه بهره برداری از معادن شن وماسه و... به فرمانداری.

-    شناسایی منابع آبی موجود در سطح بخش وتلاش در جهت مهار واستفاده بهینه از منابع موجود.

-    شناسایی تعداد سردخانه های موجود و وضعیت فعالیت آنهاو پیگیری در جهت جذب سرمایه گذاری در بخش سردخانه ها.

-  پیگیری در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش تولیدات دامی وشیلات وتلاش درجهت ساماندهی تجهیزات مربوطه.

-  پیگیری واقدامات حمایتی بخشدار جهت گسترش بیمه محصولات کشاورزی.

-   تلاش وپیگیری در خصوص ایجاد شبکه گازرسانی در سطح بخش.

امور فرهنگی:

-  حمایت ، جهت  گسترش مراکز فرهنگی وآموزشی در سطح بخش.

-   حمایت ، جهت گسترش مراکز تفریحی وورزشی در بخش.

-  پیگیری وتلاش در جهت افزایش تعداد عناوین وشمارگان نشریات محلی وارتقای سطح محتویات ومطالب آن.

-  حمایت واستقبال از برگزاری نمایشگاهها ،همایشهاونشستهای فرهنگی ،هنری و... .

-  تلاش برای برنامه ریزی در خصوص اوقات فراغت جوانان با هماهنگی مراجع ذیربط.

- پیگیری وتلاش در جهت فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت تشکیل وتوسعه کانونهای فرهنگی ،هنری وقرآنی درکتابخانه ها و مساجد و نظارت مستمر بر آنها.

- تلاش مستمر در جهت احیا واقامه نماز و فریضه امر به معروف ونهی از منکردر سطح بخش از طریق برگزاری جلسات با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط.

- ایجاد هماهنگی لازم از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط وشوراهای اسلامی روستاها به منظور ساخت ،توسعه ،نگهداری وفعال کردن مساجد وحسینیه ها واسقرار روحانی در آنها.

امور اجتماعی :

- برگزاری جلسات وهمایشها با حضور فرماندار ونماینده شهرستان جهت بررسی مشکلات ومسائل بخش.

- تشکیل جلسات عمومی درروستاها واستماع نقطه نظرات اهالی وبررسی نیازها ومشکلات روستائیان.

-  پیگیری وحل اختلافات موردی در سطح بخش.

-  تنظیم گزارش فصلی از اوضاع عمومی بخش.

-   تلاش جهت فراهم کردن امکانات مادی ومعنوی برای شکل گیری وفعال سازی تشکلهای مردم نهاد.

- پیگیری در جهت ثبت سازمانهای غیر دولتی در بخش زنان ،جوانان وبخشهای فرهنگی واجتماعی.

- تلاش وپیگیری در جهت ارائه خدمات حمایتی ،مشاوره ای،پزشکی وحقوقی در چارچوب دستگاههای اجرایی مستقر دربخش.

- تلاش در جهت شناسایی معتادان وپیگیری وهماهنگی با دستگاههای ذیربط در جهت درمان وایجاد مراکز درمانی ترک اعتیاد.

-  پیگیری برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های عمومی وتخصصی برای اهالی بخش.

-   تلاش در جهت شناسایی مشکلات خانواده های مستمند بخصوص زنان سرپرست خانوار.

- رسیدگی به امور ایثارگران،خانواده معظم شهدا،آزادگان وسرکشی از خانواده های معلولین ،مستمند ومحروم بخش.

- توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه .

- فراهم آوردن امکان فعالیت برای گروههای خاص اجتماعی از قبیل زنان ومعلولان.

- تلاش در جهت شناسائی متکدیان ،زنان ودختران فراری وخیابانی از طریق مراجع انتظامی وامنیتی پس از هماهنگی لازم با دستگاه قضایی.

امور انتخابات:

- تشکیل به موقع ستاد انتخابات بخش در جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ،شوراهای اسلامی روستا وشهر و....

-  اجرای قانون انتخابات ونظارت بر حسن اجرا.

- نظارت بر حسن اجرای انتخابات وگزارش تخلفات نامزدها ، گروهها ،نهادهای دولتی و... در جریان تبلیغات وتخلفات احتمالی در شعب اخذ رأی توسط هیأتهای اجرایی وبازرسی.

-  تأمین امنیت انتخابات.

- برگزاری کلاسهای آموزشی وتوجیهی برای اعضای هیأت اجرایی وشعب براساس دستورالعمل صادره از ستاد انتخابات شهرستان ، استانداری ووزارت کشور.

- فراهم نمودن زمینه وفضای انتخاباتی برای مشارکت عمومی.

امورشوراهای اسلامی:

-  پیگیری برگزاری گردهمایی مشترک بین مسئولین بخش با شوراهای اسلامی روستا و شهر .

- برگزاری گردهمایی سالانه بخشدار با روسای شوراهای اسلامی شهر وروستاها .

-  بررسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش، روستا وشهر توسط بخشداری .

-  برگزاری دوره های آموزشی برای دهیاران وشورای اسلامی روستاها.

-  تشویق اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا جهت برگزاری نشستهای مشترک با مردم .

-  تشویق وترغیب شوراهای اسلامی جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه به مردم ومسئولین از طریق رسانه ها ،نشریات و بولتن.

مشخصات بخشداران بخش نشتا

ردیف

نام نام خانوادگی

نام پدر

ش.ش

ت.ت

محل تولد

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع به کار

تاریخ پایان کار

مدت خدمت

چندمین بخشدار

محل خدمت قبلی

سال

ماه

روز

1

ولی علیخانی لرده

مرتضی

4

1326

لاهیجان

لیسانس

8/8/82

6/12/85

3

3

28

اولین

وزارت کشور

2

بهروز شاملو

احمد علی

1

1341

تنکابن

لیسانس

6/12/85

12/8/89

3

7

17

دومین

سپاه

3

ابراهیم قربان پسندی

شمسعلی

287

1336

تنکابن

فوق دیپلم

12/8/89

 

 

 

 

سومین

فرمانداری تنکابن

alikhani

 

ولی علیخانی لرده اولین بخشدار نشتا

shamloo

بهروز شاملو دومین بخشدار نشتا

ghorbanpasandi

ابراهیم قربان پسندی سومین بخشدار نشتا

-واحدهای بخشداری نشتا

1- مسئول واحد سیاسی انتظامی --------------2- مسئول واحد عمرانی آقای فریدون پور آهنگریان3- مسئول واحد شوراها ، دهیاریها و فناوری اطلاعات آقای فرهاد سیاه مشته 4- مسئول دفتر و روابط عمومی آقای مجید نباتی

- آدرس بخشداری نشتا:

مازندران- تنکابن- نشتارود- انتهای بلوار امام رضا (ع)خیابان 17 شهریور به سمت تنکابن- قبل از پل ازارود

کد پستی: 4683139863

شماره تلفن بخشداری:  3- 01924664661   فکس: 01924664664

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Wednesday, 25 March 2015 07:24